021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

زیر شارژ بودن باتری یو پی اس

زیر شارژ بودن باتری یو پی اس

زیر شارژ یا کم شارژ بودن باتری یو پی اس موجب سولفاته شدن صفحات می شود. در واقع سولفاته شدن تغییر شیمیایی صفحات به سولفات سرب است، که در هنگام تخلیه باتری یو پی اس اتفاق می افتد. به هر حال اگر باتری یو پی اس به مدت زیادی در سولفاته باقی بماند تبدیل مجدد سولفات سرب به سرب و پراکسید سرب مشکل است در این حالت باتری ضعیف می گردد و ظرفیت خود را از دست می دهد ,شروع می شود؛ پایین تر V2.15V)=51.6/ سولفاته شدن در ولتاژ سلول ( ۱۱۸٫۲۵آمدن ولتاژ از مقدار بالا ، سولفاته شدن بدتری را به دنبال دارد. بر روی صفحات سولفاته شده مواد سنگ ریزه ای شکل و سختی تشکیل می شود که در نهایت به رنگ زرد گوگردی در می آیند.

۱۰ حالت فوق شارژ

چنانچه ولتاژ سلولها به بیشترا ز ۲٫۲۷ ولت برسد حالت فوق شارژ رخ می دهداثرات سوء شارژ اضافی عبارتند از : مصرف آب بیشتر، آسیب دیدن و (V54.5/125 (انبساط صفحات مثبت رسوب کردن مواد تیره رنگ پراکسید و همچنین رسوب سرباسفنجی خاکستری رنگ روی صفحات منفی و احتمالاً صفحات مثبت که ، این رسوباتممکن است باعث اتصال کوتاه موضعی شوند.