021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

خرابی یو پی اس

هنگامی که یو پی اس خراب می شود چه اتفاقی می افتد؟

در تمامی مواردی که در انواع یو پی اس ها مشاهده می شود به این دلیل است که اینورتر یو پی اس قادر نیست ولتاژ یا فرکانس مناسبی در ترمینالهاي خروجی یو پی اس تولید کنند و ممکن است نتایج حاصل از این خرابی در بین مدلهاي مختلف متفاوت باشد . معمولا به محض اینکه عیبی رخ می دهد بخش کنترل Logic Control )یوپی اس نقص در ولتاژ یا فرکانس خروجی را مشخص کرده و بلافاصله سیگنالی به سیستم کنترل سوئیچ استاتیک می فرستند تا بار را همانطور که در دیاگرام نشان داده شده است ، بدون وقفه در کار سیستم,برق مورد نیاز آن به مسیر bypass منتقل کند .

یو پی اس

ولی اگر در زمان نیاز به انجام این انتقال خروجی اینورتر با انرژي الکتریکی مسیر bypass سنکرون (همزمان ) نشده باشد ممکن است وقفه کوتاهی در تغذیه بار روي دهد . فقط تحت چنین شرایطی است که در یک یوپی اس line-on بار دچار وقفه (بسیار کوتاه ) در برق مصرفی خود می شود . توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگرچه انتقال بدون وقفه به مسیر bypass در بار خروجی احساس نمی شود اما بار با ولتاژ تثبیت نشده تغذیه شده و چنانچه به دلیل وجود نقص در یوپی اس انجام این انتقال ضروري باشد و برق ورودي مسیر bypass نیز قطع باشد ، آنگاه بار تغذیه خود را کاملا از دست می دهد . معمولا زمانی که مشکل اینورتر رفع میگردد سوئیچ استاتیک بطور خود کار بار را به خروجی اینورتر متصل می کند این حالت اغلب retransfer-auto نیز نامیده میشود .

فروش یو پی اس

واکنش این سیستم line-on در برابر اضافه بار معمولا مشابه حالت خراب شدن یوپی اس است ، در این حالت بار تا حذف حالت overload همچنان در مسیر bypass باقی مانده و پس از آن بطور خودکار به خروجی اینورتر یو پی اس متصل می شود . اگر در زمان بروز حالت overload برق ورودي مسیر bypass) برق شهر ) موجود نباشد برق خروجی یو پی اس نیز قطع خواهد شد ، از این رو در برخی از سیستمها امکان تداوم وضعیت overload به منظور استفاده از انرژي اینورتر براي مدت محدودي فراهم شده است . یعنی یوپی اس می تواند براي آن قسمت از بار که دچار مشکل شده جریان کافی را تامین کند تا این که فیوز قطع کننده مدار بطور خودکار آن را از یوپی اس جدا کند . تا زمانی که یوپی اس تحت شرایط overload کار کند اینورتر در حالت محدود کننده جریان بوده و ممکن است ولتاژ خروجی آن عمدا کاهش پیدا کند ،( در اکثر موارد بهتر است که برق کاملا قطع شود ) و اگر در زمان معین اضافه بار رفع شود دستگاه به شرایط عادي باز میگردد .