021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

مدت زمان برق دهی در یو پی اس

مدت زمان برق دهی در یو پی اس:

با توجه به اینکه انرژي دهی باتري (Time Backup ) سیستم یو پی اس محدود می باشد,نیاز به یک سیستم by-Stand ژنراتوري می باشد . هرگاه در یک سیستم کاري حساس که فاقد ژنراتور by-Stand است برق شهر قطع شود تنها منبع برق موجود انرژي الکتریکی حاصل از باتری یو پی اس می باشد در نهایت نیز مدت زمانی که بار میتواند برق دریافت کند به میزان مصرف بار و ظرفیت سرویس دهی باتری یو پی اس بستگی خواهد داشت .

با قطع یو پی اس در مدت زمان Outonomy)استقلال) برق مورد نیاز تجهیزات را تامین خواهد کرد و بعد از گذشت این زمان با فرض اینکه برنامه نرم افزاري مناسب Shutdown شدن سیستم موجود و قابل اجرا باشد سیگنالی به بار میفرستند تا عملیات منظم Shutdown انجام شود بدین ترتیب بدون از دست دادن اطلاعات برنامه ها بسته و سیستم خاموش می شود اما مسئله تنها حفظ اطلاعات نیست و اگر برق سیتسمهاي پردازش و اطلاعات و تجهیزات ارتباطی به مدت بیشتري قطع باشد این سیستمها سودمندي کارایی و برخی از فعالیت هاي تجاري مهم خود را از دست خواهند داد .

اگر سیستم مورد بحث شامل یک ژنراتور با قابلیت تشخیص اتوماتیک قطع برق (AMF )باشد با قطع شدن برق یو پی اس در طی مدت لازم براي روشن شدن و کار کردن ژنراتور بار را تغذیه خواهد کرد با فرض اینکه براي این منظور یک ژنراتور با توان مناسب انتخا شده باشد یو پی اس آن را بعنوان یک جایگزین براي برق شهر فرض کرده باتریها را شارژ می کند و Load مصرفی را تغذبه می کند . نکته قابل توجه اینکه فرکانس و ولتاژ ژنراتور باید د رمحدود قابل قبولی باشد که یوپی اس آن را بعنوان ورودي قبول نماید و الا با وجود روشن بودن ژنراتور گاهی اوقات یو پی اس از باتري استفاده می نماید و عملا کارکرد ژنراتور بیخودي است پس تنظیم ولتاژ و فرکانس ژنراتور با یو پی اس و نکات دیگر بخشی است که در این مقوله نمی گنجد فقط اشاره اي شد و ما در ادامه به بحث ساختمان و سیستم کارکرد یوپی اس می پردازیم.