021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

نشانگرهای وضعیت در یو پی اس

یو پی اس

اکثر یو پی اس ها دارای انواع مختلفی از نشانگرها هستند که وضعیت یو پی اس را در هر لحظه نشان میدهند. این نشانگرها معموالً به دو دسته تقسیم میشوند: نشانگرهای دیداری (معمولاً LED (که وضعیت عمومی یو پی اس مانند شرایط بروز مشکل را نشان میدهند. نشانگرهای شنیداری که بعضاً به آنها “آلارم” گفته میشود و مشخصاً برای جلب توجه به مشکالت پیش آمده بکار میروند. تعداد دقیق و نوع این نشانگرها برای مدلهای مختلف یو پی اس متفاوت است. مدلهای گرانتر معموالً تعداد بیشتری از هر نوع نشانگر دارند. همیشه دفترچه راهنمای دستگاه را برای جزئیات بیشتر مطالعه کنید.