021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

یو پی اس یا برق اضطراری تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مناسبترین یو پی اس دستگاههای تشخیص پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی؟

دلیل نیاز تجهیزات پزشکی به برق اضطراری یا یو پی اس؟

با توجه به انواع مختلف دستگاههای پیشرفته پزشکی و آزمایشگاهی و نیاز مبرم این دستگاهها جهت حفاظت در مقابل اختلالات برق شهری استفاده از دستگاه یو پی اس یا سیستم تامین برق اضطراری امری لازم و ضروری می باشد.

از طرفی دیگر عملکرد صحیح تجهیزات آزمایشگاهی ارتباط مستقیمی با کیفیت برق ورودی دارد تضمین این کیفیت فقط و فقط با قراردادن یوپی اس با تکنولوژی ساخت مناسب بدست می آید.

کدام تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه نیاز به یوپی اس UPS دارند؟

  1. دستگاه الایزاریدر
  2. دستگاه انکوباتور
  3. دستگاه اسپکتروفتومتر
  4. دستگاه کروماتوگرافی  GC
  5. HPLCدستگاه

همه ی دستگاههای ذکر شده برای داشتن بهترین عملکرد نیاز به دستگاه یو پی اس یا سیستم تامین برق اضطراری دارند.

یو پی اس یا برق اضطراری تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی