021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

مبدلهای کاربردی در سیستم های یو پی اس آنلاین

مبدلهای کاربردی در سیستم های یو پی اس آنلاین

منظور از کاهش قطعات بخش های مبدلهای کاربردی در سیستم های یو پی اس آنلاین تک فاز یک نوع از سیستم یوپی اس تک فاز آنلاین که بر اساس مبدلهای پل دیود پایه ریزی شده که در شکل ۲ نشان داده شده است.
اگر ما در سیستم یو پی اس تک فاز آنلاین مبدلهای پل دیود ارائه شده در شکل ۲ را جایگزین کنیم.
کلید های فعال S3 و S2 از RFC رکتیفایر، کلیدهای فعال S8 و S7 از اینورتر و مدارهای فرمان آنها با C1 و C2 خازنی قابل اطمینان و ارزان می باشند.

در سیستم های یو پی اس تکفاز آنلاین.

در سیستم های یو پی اس طبق درخواست از مفهوم کاهش تعداد سوئیچ کننده ها در سیستم های یو پی اس به طور طبیعی منجر شد که سیستم های UPS بر پایه یکسو کننده های نیم موج به جای تمام موج پل دیود در مبذلهای سیستم باشد که در شکل ۳ نشان داده شده است.
مبدلهای یو پی اس های پایه گذاری شده بر پایه پل دیود مزایایی بیشتر از مبدلهای پایه گذاری شده برحسب نیم موج داشتند. بهره برداری بهتر از ارتباط دادن ولتاژ DC  در سراسر سوئیچ دوباره تنش کمتر در ولتاژ و یک گزینه حالت صفر در حالت سوئیچ که اجازه می دهد از استراتژی های پیشرفته کنترل استفاده کنیم.
اینها مزایای سیستم های یوپی اس ساخته شده از شکل ۲ می باشد که ترحیحاً برای برنامه های کاربردی متوسط و قدرت بالا انتخاب می شوند.
اگر داری تعداد بیشتری از سوئیچ کننده ها داشته باشیم بی بهره می باشد.
همچنین در نهایت یک ترانسفورماتور ایزوله وجود دارد که بزرگ و سنگسن و گران قیمت می باشد.
چرا یو پی اس های پایه گذاری شده براساس یک سو ساز نیم موج در شکل ۳ ترجیجاً برای برنامه های عملی و کاربردی قدرت کم استفاده میشود.
آن فقط دو سطح پایین تر از تعداد سوئیچ ها از یو پی اس های نشان داده شده در شکل ۲ نیست. اما ان همچنین یک مشترک خنثی برای ورودی و خروجی داشت.
از بین بردن نیاز به ترانسفورماتور ایزوله نیز اط مشخصات یکسو ساز موج می باشد که خود سنگین و بزرگ و دارای هزینه و قیمت زیاد می باشد.