021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

توان یو پی اس – شرح

UPS APC 2

منظور از توان یو پی اس چیست

یک یو پی اس میتواند حد مشخصی از بار را پشتیبانی کند.توان یو پی اس – شرح   در واقع دو حد تعریف شده برای یو پی اس موجود است. یکی حداکثر توان ظاهری مشخصه بار(برحسب ولت-آمپر) و دیگری حداکثر توان واقعی مشخصه بار (برحسب وات). برخی اوقات توان واقعی تا حد ماکزیمم آن فراهم نمیشود ولی باید محاسبه شود. اگر میزان “وات” پشت دستگاه نوشته نشده باشد، اشکالی ندارد که آن را %۰۲ عدد “ولت-آمپر” فرض کنیم. اگر چه مشخصات دستگاه بطور کامل باید خوانده شود زیرا برخی یو پی اس ها از نسبت دیگری برای ضریب قدرت استفاده میکنند.

قانون توان یو پی اس در مفهوم ساده ولی در عمل مشکل است. بارهایی که به یو پی اس وصل میشوند نمیتوانند از حد مشخص شده فراتر روند. اجازه دهید نحوه عملکرد این دو حد را با چند مثال روشن کنیم:

فرض کنید یک یو پی اس ۶۵۰ ولت-آمپر داریم که “وات” آن مشخص نیست. بنابراین برای ضریب اطمینان %۰۲ را برای ضریب قدرت در نظر میگیریم که معنای آن حد ۳۰۲ وات برای توان واقعی میباشد. معنای این حرف اینست که ما نمیتوانیم هیچ باری بیش از ۰۰۲ ولت-آمپر یا ۳۰۲ وات به یو پی اس وصل کنیم.

مثالهایی برای بارهای منابع تغذیه:

–           منبع تغذیه عادی در محدوده ۰۲۲ ولت-آمپر: باری با شدت ۰۲۲ ولت-آمپر بخوبی با این یو پی اس تغذیه میشود زیرا ضریب قدرت آن حدود%۰۲ میباشد چیزی که قریب به اتفاق سازندگان یو پی اس آنرا فرض میکنند (ولی شما باید مشخصات آنرا اگر میتوانید چک کنید)

حتی اگر ضریب قدرت %۷۲ باشد، هنوز بار ۳۰۲ واتی داریم که زیر حد یو پی اس است.

–           منبع تغذیه ۰۲۲ ولت-آمپر با ضریب قدرت اصالح شده: برخی از دستگاهها با اجزایی که به مدارهای آن اضافه شده است ضریب قدرت آن به حدود %۲۲۲ رسیده است (که بعضی اوقات به آن ضریب قدرت یک نیز میگویند) در این حالت دستگاه ۰۲۲ ولت-آمپر و ۰۲۲ وات میباشد. چنین دستگاهی یو پی اس مورد بحث ما را دچار اضافه بار خواهد کرد زیرا “وات” آن بسیار بالا میباشد.

حال که فهمیدیم محدوده ها در یو پی اس چه میباشند، بگذارید نگاهی به بار داشته باشیم. برای درک اینکه یک ” بار” چه درخواستی از یو پی اس دارد باید مقدار ولت-آمپر و وات آنرا بدانیم. متاسفانه اکثر سازندگان اطالعات الزم را در این خصوص در اختیار نمیگذارند.

محدوده باالیی ولت-آمپر مورد نیاز برای یک دستگاه با نگاه کردن به ریانج آن که معموالً تمام دستگاهها با برچسبی نزدیک کابل برق، آنرا مشخص کرده اند قابل تحصیل است اگر چه این اعداد اندکی محافظه کارانه است. اگر جریان الکتریکی وسیله ای ۲٫۱ آمپر باشد ولت-آمپر نامی مورد نیاز برای آن ۱۰۴=۱۱۲*۲٫۱ ولت-آمپر میباشد اگر چه در عمل هیچگاه به بیش از ۱۲۲ ولت-آمپر نیاز نمیباشد. هیچ راهی برای اطمینان از این قضیه وجود ندارد مگر اینکه شما بدانید چگونه وسیله را با روشهای الکتریکی تست کنید بنا براین برای اطمینان کامل، شما باید محافظه کارانه عمل کنید و همان عدد ماکزیمم ۱۰۴ را در نظر بگیرید.توان یو پی اس – شرح

منابعتغذیه کامپیوتر، بیشتر موجب سردرگمی میشوند. وقتی که مردم در مورد منابع تغذیه صحبت میکنند، مثالً میگویند:این یک منبع تغذیه ۳۲۲ وات است.

این مهم است که بدانیم عدد ۳۲۲در این بحث تقریباً تمام توان DC خروجی از دستگاه است. این عدد وقتی که بحث اندازه یو پی اس مطرح میشود کاملا بی معنی است. زیرا نماینده ولت-آمپر و یا وات مورد نیازبرای تغذیه نیست. اکثر منابع تغذیه دارای مشخصات جریان هستند که شما بتوانید ولتآمپر- ماکزیمم آن را همانطور که قبلا توضیح داده شد محاسبه کنید ولی اگر آنرا مرجع محاسبه قرار دهید احتمالا یوپی اس ای میخرید که بیش از میزان مورد نیاز شماست زیرا خروجی منبع تغذیه، خود بیشترین مقدار است و تنها نمایشگر اینست که اگر منبع تغذیه بطور کامل بیشترین مقدار خروجی را داشته باشد چه چیزی مورد نیاز است.

یک منبع تغذیه ۳۲۲ وات بر روی یک کامپیوتر معمولی هرگز خروجی حتی نزدیک ۳۲۲ وات نخواهد داد. بسیار خوب، تا به حال تمام آن کارهایی را که برای تعیین اندازه یو پی اس نباید انجام دهید به شما گفته شده است. حال چه کارهایی را واقعاً باید انجام دهید؟ متاسفانه تعیین اندازه یو پی اس کار ساده ای نیست. شما اغلب مجبورید با اعدادی که در اختیار دارید محافظه کارانه عمل کنید و یک یو پی اس با ظرفیت مقداری بیش از آنچه که واقعاً نیاز داریدخریداری نمایید تا مطمئن شوید که مقدار مورد نیاز شما پوشش داده شده است.

UPS APC 2