021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

عملکرد کلیدهای اصلی در یو پی اس

عملکرد کلیدهای اصلی در یو پی اس اکثر یو پی اس ها یک کلید اصلی برای روشن و خاموش شدن دارند و برخی از آنها بخاطر اطمینان بیشتر کلید مستقلی روی قسمت جلوی دستگاه برای خاموش کردن آن دارند که سیگنالی را برای واحد کنترل یو پی اس ارسال میدارد و به آن فرمان روشن شدن و یا خاموش شدن میدهد. در مدلهای تک کلیدی، با فشار این دکمه بارهای روی یو پی اس ،گذارده و یا برداشته میشوند. اگر شما دکمه خاموش شدن یو پی اس را فشار دهید وسیله ای که انرژی خود را از یوپی اس دریافت میکند بالفاصله خاموش خواهد شد. تک کلیدی یو پی اس دومین نکته ای که باید بخاطر داشته باشیم اینست که این کلید نباید در جایی قرار داشته باشد که بتواند بصورت تصادفی فشرده شود.

باتری یو پی اس، تعمیر یو پی اس، فروش یو پی اس، یو پی اس، قیمت یو پی اس، تکا یو پی اس

تعداد زیادی از یوپی اس ها مشاهده شده است که محل قرار گیری کلید اصلی در آن بگونه ای است که براحتی میتواند بصورت اتفاقی و غیر عمد فشرده شود. اگر این اتفاق بیفتد تجهیز شما خاموش خواهد شد و آوانتاژ استفاده از یوپی اس از آن سلب خواهد گردید. یک طراحی بهتر آن است که یک کلید مستقل با ۱ یا ۳ ثانیه تاخیر و اخطار صوتی برای خاموش شدن یو پی اس داشته باشیم یا اینکه آن را با یک پوشش محافظت کنیم. شما ممکن است خودتان برای حفاظت کلید اصلی کارهایی را انجام دهید(اگر یک یو پی اس تک کلیده خریداری کنید) هر چند که این کارها ممکن است قیافه یو پی اس را زشت کند. باالخره در بعضی ازیو پی اس های تک کلیده که به برق وصل نیستند، انرژی کامالً قطع است و تا به برق وصل نشود، امکان روشن شدن آن وجود ندارد.عملکرد کلیدهای اصلی در یو پی اس