021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

مولدهای جریان مستقیم

کاربرد مولدهای جریان مستقیم

از مولدهایجریان مستقیم بیشتر به عنوان منبع انرژی برای تحریک مولدهای نیروگاهی و ماشینهایخودکار، هواپیماها، جوشکاری با قوس الکتریکی، قطارهای راه آهن، اتوبوسهای برقی، یو پی اس زیردریاییها و غیره استفاده می نمایند بدین ترتیب کاربرد مولدهای جریان مستقیم زیاد ومتنوع است و لذا با توان ها و دورهای مختلف ساخته میشوند.

طبقه بندی مولدهای جریان مستقیم

یو پی اس 

ماشین های DC واقعی دارای دو دسته سیم پیچ هستند

۱- سیم پیچ آرمیچر

۲- سیم پیچ تحریک (قطب ها )

که با توجه به نحوه ارتباط الکتریکی سیم پیچ تحریک و سیم پیچ آرمیچر به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند .

۱- مولدهای تحریک مستقل باتری یو پی اس

۲- مولدهای خود تحریک

– در مولدهای تحریک مستقل بین سیم پیچ آرمیچر و سیم پیچ تحریک هیچ ارتباط الکتریکی وجود ندارد

تعمیر یو پی اس

– در مولدهای خود تحریک بین این دو سیم پیچ ارتباط الکتریکی وجود دارد و انرژی سیم پیچ تحریک از انرژی  یو پی اس تولیدی خود مولد تامین می شود نحوه این ارتباط الکتریکی مولدهای خود تحریک را به دو دسته تقسیم بندی می کند .

– مولدهای تحریک شنت یا موازی یو پی اس تهران

– مولدهای تحریک سری – مولدهای تحریک مختلط یا کمپوند

با توجه به اهمیت مولدهای DC به بررسی کامل این مولدها و مشخصات

باتری یو پی اس