021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

توپولوژی یو پی اس

تو پو لوژی های یو پی اس

توپولوژی ساخت یو پی اس اختلاف نظرهای بسیاری در بازاردر مورد انواع مختلف و مشخصات یو پی اس و مزایا ومعایب هر یک از آنها وجود دارد. تنوع یوپی اس در بازار و مشخصات خاص هر یک از آنها یک سر درگمی را برای کاربران این نوع تجهیزات در تصمیم گیری درست به دنبال داشته است. بخش زیادی از این سردرگمی به خاطر مشخص نبودن نقطه تمایز این تجهیزات برای کاربران عام است. برای مثال این یک باور تقریباً همگانی است که تنها دو نوع وجود دارد. ولی واقعیت این on-line یو پی اس و Standby یو پی اس, یوپی اس با عناوین های مختلف است که این دو عنوان معروف نمی توانند بازگوکننده مشخصات تمامی انواع موجود دربازارباشند.

این سوءتفاهمات و برداشت های ناصحیح وقتی می تواند برطرف شود که تکنولوژی های در ساخت یوپی اس به نحو درستی معرفی شده و باهم مقایسه شود. توپولوژی یو پی اس در واقع ماهیت و ساختار طراحی آن را روشن می کند. تأمین کنندگان مختلف به طور معمول مدلهای با ساختار یکسان و مشابه تولید می کنند ولی مشخصات عملکردی آنها با هم بسیار متفاوت است.

در این نوشتار سعی بر آنست تا هریک از این ساختارها تعریف شده و بصورت بلوک دیاگرام هم نمایش داده شود. کاربردهای عملی آنها تشریح شده، مزایا و معایبشان هم لیست شود. ساختارهای مرسوم بین سازندگان مطرح جهانی در اینجا مرور شده اند، همچنین تلاش شده تا توضیحات مختصری در مورد نحوه عملکرد هر یک از توپولوژ یها ارائه شود. ما مدعی نیستیم که همه جزئیات را ارائه کرده ایم ولی امیدواریم این نوشتار به شما در شناسایی درست یوپی اس سها و مقایسه دقیق ساختارهای آنها کمک