021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

سوئیچ استاتیک در یو پی اس

مفهوم سوئیچ استاتیک در یو پی اس

سوئیچ استاتیک در یو پی اس برای اینکه یک یوپی اس بتواند در صورت وجود نقص ( در مدارهای داخلی ) یا اضافه بار انرژی مورد نیاز دستگاهها را تامین کند ، خروجی آن باید بتواند یا از مسیر bypass یا خروجی اینورتر تامین شود . در یک یوپی اس از نوع line-on سوئیچ استاتیک دو عملکرد دارد ،‘ONUPS) ‘در شرایط عادی و ‘bypass on ‘؛ هنگامی که یوپی اس در وضعیت bypass کار می کند یک آلارم یا اعلام وضع غیرعادی همراه آن وجود دارد زیرا در این وضعیت بار در مقابل قطع برق یا اختلالات آن محافت نمی شود .

فروش یو پی اس

در هر دو مورد وظیفه اصلی سوئیچ استاتیک این است که یک انتقال سریع و بدون وقفه بین خروجی اینورتر و مسیر bypass ایجاد کند. میتوان سوئیچ استاتیک را سوئیچ هوشمندی دانست که قادر است تصمیم بگیرد برای تغذیه مناسب بار از منبع انرژی ولتاژ خروجی اینورتر استفاده شود یا از برق شهر . این تصمیم گیری توسط خود سوئیچ استاتیک و یا بخش کنترل منطقی یوپی اس انجام میشود که پیوسته مسیر bypass) برق شهر ) و ولتاژ خروجی اینورتر را کنترل میکند .

یو پی اس

بخـش کنتـرل یـوپی اس بـرای اطمینـان از هـم فـاز بـودن ( سـنکرون بـودن )ولتـاژ خروجـی اینـورتر بـا بـرق مسـیر pass by ، فـاز و فرکـانس اینـورتر را کنتـرل مـی کنـد . انتقـال سـریع و بـدون وقفـه بـین دو منبـع انـرژی در هـر دو جهـت تنهـا زمـانی میسـر است که خروجی pass by و اینورتر سنکرون شده باشند .