021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

نگهداری از یوپی اس

چگونگی نگهداری از یوپی اس :

نگهداری یوپی اس به سه روش مختلف انجام میپزیرد.تولیدکنندگان و مهندسین یو پی اس برای جلوگیری از خرابی یوپی اس ها  ups ها را ماهانه و حداقل سه ماهه بازرسی و عیب یابی میکنند.

سه روش نگهداری یوپی اس عبارتند از :

۱٫تست یو پی اس

۲٫بازرسی یو پی اس

۳٫بازرسی ویژه ی یو پی اس

*توضیحات درمورد تست یوپی اس

دراوایل کارکرد باتری های یو پی اس ازتست مکررخودداری کنید.زیرا تست مکررباتری های یوپی اس (شارژ و دشارژ) باتری یو پی اس منجربه کم شدن عمر باتری های یوپی اس وکاهش عملکرد آن میشود.اما این راه حل ازسوی مهندسین و مشاوره های یوپی اس ارائه میگردد که باتری های یوپی اس خودرا حداقل ۲سال یک بار عوض کرده تا یوپی اس سالمی داشته باشید.زمانی که تایم پشتیبانی شما در برق دهی یوپی اس کم شده است این نشان دهنره ی این است که باتری های یوپی اس شما عمرخودرا از دست داده اند.

بازرسی یوپی اس

بازرسی های یوپی اس باید تحت شرایط عادی وبراساس برنامه ی منظم انجام بگیرد.این بازرسی باتری های یو پی اس به طورمداوم به صورت یک ماهه,سه ماهه وسالانه انجام گیرد.وتوسط چک لیست های یوپی اس ثبت گردد تا به مشکلات جدی درمورد یو پی اس برخورد نکند.

بازرسی های ویژه ی یوپی اس

بازرسی ویژه ی یوپی اس باید در شرایط غیرعادی باتری یو پی اس وانجام گردد.(برای مثال شارژ سریع باتری یو پی اس و دشارژ سریع یک باتری یوپی اس )تا اطمینان حاصل گردد. که به باتری های یوپی اس آسیبی نرسیده اند.و دچا ر خرابی نشده اند.این بازرسی باتری های یو پی اس باید تمامی مراحل چهارگانه را شامل شود.