021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

واکنش ناپایدار در یو پی اس و باتری یو پی اس

واکنش ناپایدار در یو پی اس و باتری یو پی اس

واکنش ناپایدار در یو پی اس و باتری یو پی اس : یک منبع تغذیه سوییچ دار از یک حلقه بسته بازخوردار برای اندازه گیری مقدارخروجی منبع جهت کنترل نحوه عملکرد آن استفاده میکند. تقریباً مانند عملکرد یک ترمومتر و ترموستات برای کنترل دمای خانه. ولتاژخروجی یک سیگنال با تغییربارحامل آن، تغییر میکند. عملاً وقتی که بار بشدت تغییر میکند (چه کم شود وچه زیاد) به تبع آن سطح ولتاژ نیز تغییری ناگهانی خواهد داشت.

تغییر ناگهانی واکنش ناپدار در یو پی اس

این تغییر ناگهانی به نام یک واکنش ناپایدار در یو پی اس خوانده میشود. اگر ولتاژی زیر یک بار سنگین ناشی از مصرف چند مولفه مختلف قرار داشته باشد و ناگهان غیرازیک مولفه، بقیه آنها دیگر جریان نکشند، ولتاژ مربوط به جریان باقیمانده ممکن است بطور موقت افزایش یابد. این پدیده را یک اضافه ولتاژ(overshoot) میگویند. واکنش ناپایدار بسیار سریع و تاثیرگذار است اما منبع تغذیه میتواند خود را با این تغییرات ناگهانی تطبیق دهد.در اینجا:

واکنش ناپایدار در یو پی اس و باتری یو پی اس

مشخصات یک واکنش ناپایدار در باتری یو پی اس واقعی را با هم بررسی میکنیم:

خروجی های ۵+ ولت و۱۲+ ولت به اندازه ۵ درصد در کمتر از یک میلی ثانیه با یک تغییر۲۰ درصدی در بار، برمیگردند.
معنای این حرف اینست که برای خروجی های ۵+ ولت و ۱۲+ ولت، اگر خروجی در یک سطح معین که آنرا V1 مینامیم قرارداشته باشد و جریان بارآن سیگنال به اندازه حداکثر۲۰ درصد کاهش یا افزایش یابد ، ولتاژ مربوط به آن خروجی در یک میلی ثانیه به مقدار ۵ درصد V1 باز میگردد. واضح است که واکنشهای سریعتر و نزدیکتر به ولتاژ مبدا بهتراست.