021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

ولتاژ ورودی یو پی اس

یو پی اس

میزان مجاز ولتاژ ورودی مورد نیاز در یو پی اس :

مشخصات ورودی یو پی اس ، به نیازمندیهای الکتریکی ورودی به منبع تغذیه اشاره میکند. به عبارت دیگر مشخصات برق شهر ورودی به آن و یا آنچه که از یو پی اس به منبع تغذیه وارد میشود. اکثر مشخصات الکتریکی ورودی یو پی اس بصورت یک محدوده در نظر گرفته میشود زیرا مثالً زمانی که یک منبع تغذیه به برق ۱۱۲ ولت جهت ورودی نیاز دارد بطور حتم، دقیقاً به این مقدار نیاز نخواهد داشت. محدوده قابل قبول این مقادیر گاهی بنام ” تلورانس مشخصات ورودی” خوانده میشود.

محدوده ولتاژ ورودی در یوپی اس :

به محدوده قابل قبول ولتاژ ورودی اطلاق میشود. از آنجاییکه بیشتر منابع تغذیه با برق نامی ۲۲۰ ولت یا ۱۳۲ ولت کار میکنند، شما معمولا دو سری از اعداد را خواهید دید. برای مثال ۰۰ تا ۲۳۲ ولت AC و ۲۰۲ تا ۱۰۲ولت .AC محدوده ولتاژ ورودی یو پی اس برای تعیین عملکرد مناسب یک منبع تغذیه، یک پارامتر بحرانی نمیباشد زیرا اکثر ایستگاههای برق در شرایط معمولی به اندازه میزان نامی خود، برق تولید میکنند اگر چه کمترین میزان ولتاژ ورودی بر روی شرایط کاری منبع تغذیه تاثیر گذار است.

یو پی اس

فروش یو پی اسیو پی اس

تعمیر یو پی اس

قیمت یو پی اس

یو پی اس تبریز