021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

برچسب موج مربعی یو پی اس

شکل موج مربعی در یو پی اس

یو پی اس

شکل موج مربعی در یو پی اس  پایین ترین نوع خروجی یک یو پی اس موج مربعی معمولاً بعنوان مولفه مسطح )صاف( از یک موج سینوسی در نظر گرفته میشود. بجای افزایش یکنواخت ولتاژ از کمترین مقدار به بیشترین مقدار و برگشت مجدد آن، در موج مربعی این اتفاق ناگهانی و به یکباره رخ میدهد. یعنی در این نوع یو پی اس ها موج از کمترین مقدار ولتاژ ناگهان به بیشترین مقدار آن میرسد، به مدت نصف سیکل آنجا میماند و سپس ناگهان به کمترین مقدار سقوط میکند و نصف سیکل دیگر در آن نقطه میماند و این اتفاق تکرار میشود. ادامه مطلب